Anasayfa Blog Tarım Haberleri Organik arıcılık yapanlara kovan başına 30 TL destek
Organik arıcılık yapanlara kovan başına 30 TL destek

Organik arıcılık yapanlara kovan başına 30 TL destek

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2023/39), 24 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Organik arı ürünleri üreticiliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan Tebliğ, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar kapsamında organik tarımı destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve organik arı ürünleri üreticiliği faaliyetinde bulunan yetiştiricilere organik arılı kovan için yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Destekleme başvuruları

Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi (OAYYD) çalışmaları, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülecek.

OAYYD ödemesi, Yönetmelik hükümlerine göre organik arı ürünleri üreticiliği yapan, Arıcılık Kayıt Sistemi’nde ve Organik Tarım Bilgi Sistemi’nde (OTBİS) kayıtlı olup OTBİS raporunda statüsü organik olan ve Tebliğde OAYYD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuruda bulunan yetiştiricilere yapılacak.

Destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 22/12/2023 günü mesai saati bitimine kadar gerekli belgelerle OTBİS’te kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvuracaklar.

Organik arı ürünleri üreticiliği yapan yetiştiriciler kayıtlı oldukları il/ilçe dışında bulunuyorlarsa başvurularını, arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu ile birlikte bulundukları il/ilçe müdürlüklerine yapabilecekler.

Kovan sayısı üzerinden destekleme ödemesi yapılacak

Destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, AKS’de ve OTBİS’te kayıtlı olup OTBİS raporunda organik süreçte olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş ve Uygunluk Belgesinde kayıtlı olan arılı kovanlar ile arılıkta yapılan tespitte aynı kovan numarasına sahip arılı kovanlar üzerinden desteklenecek. Destekleme ödemesi Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağında yer alan kovan sayısı üzerinden hesaplanacak.

Organik arıcılık yapan yetiştiriciler kovan tespitlerini, en geç 29/12/2023 tarihine kadar dilekçe verdiği il/ilçe müdürlüğüne yaptırmak zorunda olacaklar.

Destekleme miktarı

Yetiştiricilere, OAYYD ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için 30 TL/kovan üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

OAYYD ödemesi için gerekli finansman, bütçenin muhtelif tarımsal destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.

OTBİS’te süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler, OAYYD uygulamasında belirtilen yetiştiricilerden OTBİS Raporunda kayıtlı olmayanlar, Yetiştiricilerden AKS sistemlerine kayıtlı olmayan ve süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler, İstenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar, Desteklemeye ilişkin başvuruda hizmet bedelinin yatırıldığına dair Döner Sermaye İşletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesini ibraz etmeyenler, Askı listelerinde isminin bulunmaması veya destekleme bilgilerinin hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayanlar, Verilen süreler içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek OTBİS’te bilgilerini tamamlatmayanlar, Yönetmelik hükümlerine göre organik tarım faaliyetinde bulunmayanlar, OAYYD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan yetiştiricilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz edenler, Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden beş yıl süre ile yararlandırmama kararı verilmiş olanlar, Kamu tüzel kişileri,

OAYYD uygulamasından yararlanamayacaklar.

Yönetmelik hükümlerine göre uygun olmayan, OAYYD uygulamasında belirtilenlerden OTBİS Raporunda kayıtlı olmayan, AKS sistemlerine kayıtlı olmayan, OAYYD Uygunluk Belgesinde bulunmayan, Askı listelerinde arılı kovan bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayan, Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arılı kovanlardan yetkilendirilmiş kuruluşlara düzelttirilmeyen, Geçiş sürecinde bulunan, Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağına göre uygun olmayan arılı kovanlar,

Destekleme uygulaması kapsamı dışında tutulacak.

Geçiş hükümleri

12/11/2022 tarihli ve 32011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/38) yürürlükten kaldırılırken, söz konusu Tebliğ hükümlerine göre yürütülen iş ve işlemler anılan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

2/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Abone ol ve son eklenen firmalar hakkında e-posta al

© 2018 Toptancılar Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.